Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
1. Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Indien verhuurder toestemming heeft gegeven het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen, blijft huurder aansprakelijk voor schade aan het voertuig tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig ontvangt en inspecteert.
2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers, geschiedt in beginsel aan de hand van de kilometerteller. Huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen dat de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitingspunten, intact blijft. Indien de kilometerteller defect raakt, dient zulks onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder. Het na het defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers wordt zonodig berekend aan de hand van wegenkaarten.

Artikel 2 Verlenging van de huurovereenkomst
Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien door huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.

Artikel 3 Overschrijding van de huurtermijn
Indien u het voertuig langer wil huren dan de in de overeenkomst afgesproken termijn, dient u dit voor afloop van die genoemde termijn met Bruver te bespreken. Bruver zal dan indien mogelijk toestemming verlenen.

Artikel 4 Annulering
Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

Artikel 5 Afrekening huurbedrag
1. De schulden van huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling contant te geschieden of onmiddellijk na inlevering van het voertuig of na verval van de huurtermijn. Een gehele of gedeelijkte vooruitbetaling, reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd. Indien desondanks de vordering van verhuurder niet contant of niet op overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is huurder vanaf dat moment de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis, over het openstaande bedrag verschuldigd. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van huurder tot contante betaling komt te vervallen.
2. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het veschuldigde bedrag te betalen, is verhuurder gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Incassokosten zijn alle kosten die verhuurder maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De incassokosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,-. Onverminderd het recht van verhuurder het meerdere aan aantoonbaar gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 6 Kosten tijdens huurtijd
Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt zijn kosten aan het gebruik van het voertuig verbonden zoals motorbrandstof, stalling, wassen en gasvulling voor rekening van huurder.

Artikel 7 Gebruik huurvoertuig
1. Huurder dient te voorkomen dat enig recht op het voertuig wordt gevestigd, dat het wordt uitgeleend of verkocht of dat daarover anderszins wordt beschikt. Huurder is uitdrukkelijk niet bevoegd verhuurder jegens derden te verbinden en dient elke schijn daartoe bevoegd te zijn, te vermijden. Indien de auto uit de macht van huurder mocht raken, stelt hij hiervan verhuurder onmiddellijk (telefonisch) in kennis.
2. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde bestuurder(s) mag (mogen) het voertuig besturen. Het doorverhuren van het voertuig is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Voor de toepassing van dit artikel geldt elk handelen en/of nalaten van al degenen die het voertuig besturen, gebruiken of zich daarin bevinden, als handelen en/of nalaten van huurder. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en er voor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. De bestuurder dient te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke- en geestelijke gesteldheid te bezitten die tot het goed besturen vereist is. Het is niet toegestaan het voertuig te bezigen voor het vervoer van lifters.
3. Het is huurder slechts toegestaan met het voertuig in Nederland te reizen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met verhuurder.
4. Huurder dient er voor te zorgen dat geregeld het water- en oliepeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd en dat het voertuig op tijd (overeenkomstig het serviceschema van het betreffende voertuig) een onderhoudsbeurt krijgt. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor het voertuig geschikte brandstof.
5. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van het voertuig het risico met zich meebrengt dat de schade of het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is het huurder verboden het voertuig te gebruiken todat herstel heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Reparaties en onderhoudsbeurten
De kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten komen geheel voor rekening van verhuurder. Alle kosten met betrekking tot banden die niet het gevolg zijn van normale slijtage zijn voor rekening van huurder. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is dient er contact opgenomen te worden met Bruver.

Artikel 9 Aansprakelijkheidsverzekering
Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van het voertuig een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die verhuurder terzake vrijwaart, blijft evenwel:
– schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
– het overeengekomen eigen risico.
De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage bij de verhuurder.

Artikel 10 Casco-schaden
Verhuurder verklaart dat hij eventuele casco-schade zelf draagt met dien verstande dat te allen tijde voor rekening van huurder blijft:
– het overeengekomen eigen risico; in geval van bovenhoofdse schade aan
bestel-, vracht- of kampeerauto geldt een verhoogd eigen risico (maximaal € 1.500,-). Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de bovenzijde van de auto tot 75 centimeter onder de dakrand;
– Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van huurder of bestuurder;
– Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffende type voertuig voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd;
– Schade ontstaan doordat het voertuig vermist is en de bijbehorende sleutels niet worden ingeleverd.

Artikel 11 Staat van het voertuig / schade
1. Verhuurder staat garant dat het voertuig op het moment van de aanvang van de huurperiode in deugelijke staat verkeerd. Huurder verklaart het voertuig zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen te hebben ontvangen, tenzij in de schaderegistratie anders is aangegeven.
2. Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurder voertuig, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk (telefonisch) in kennis te stellen en daarna de instructies van verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben. Te allen tijde dient huurder zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schade-aangifteformulier naar verhuurderte zenden. Ingeval van schade in het buitenland zijn de kosten van een eventuele repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder.
3. Indien huurder niet (tijdig) voldoet aan één van de in lid 2 van dit artikel genoemde verplichtingen en dat zou leiden tot een verlies van aanspraken op verzekeringsuitkering(en) of van de mogelijkheid een derde aansprakelijk te stellen dan wel anderszins verhuurder zou schaden dan is huurder voor deze schade aansprakelijk. Dit geldt eveneens indien een en ander ertoe leidt dat de vordering van een derde niet in volle omvang kan worden beoordeeld.
4. Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van waardepapieren, zoals kentekenbewijs en grensdocumenten, alsook autosleutels en gereedschappen. Huurder is verplicht deze schade bij het terugbrengen van het voertuig of anders zo spoedig mogelijk te vergoeden.

Artikel 12 Schade van de huurder
Huurder heeft indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg), bij aanvang van de huur aanwezig was, recht op vervangend vervoer volgens de bij verhuurder geldende regeling. Andere kosten of schade worden niet vergoed.
In alle gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft huurder geen recht op vervangend vervoer. Voor schade aan de lading, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. Huurder, ook indien deze is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

Artikel 13 Bedrijfsschade
Huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder te lijden bedrijfsschade voorzover deze geleden wordt door opzet of grove schuld van de bestuurder. Deze wordt op voorhand voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag verminderd evenwel met 10% wegens bespraring van op verhuurder drukkende kosten en lasten.

Artikel 14 Vrijwaring van verhuurder
Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd voor de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten tenzij de door verhuurder verschuldigde boetes en/of schadevergoeding een gevolg zijn van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 15 Vooruitbetaling / borg
Indien er een vooruitbetaling is overeengekomen, strekt deze tot betaling van de verschuldigde huurpenningen, tot vergoeding van het eigen risico en tot betaling van alle andere kosten waartoe huurder gehouden is. De borg terzake van het eigen risico wordt pas verrekend zodra het voertuig is teruggebracht bij verhuurder.

Artikel 16 Ontbinding van de huur
Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en renten, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder; bij vestiging in het buitenland van huurder; bij vordering van overheidswege van het verhuurde voertuig, dan wel bij beslag op dit voertuig, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welke van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan.
Huurovereenkomst machtigt bij deze verhuurder of door deze aangewezen personen om het voertuig te controleren waar deze zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen.
In het geval dat het voertuig door verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op huurder te verhalen.

Artikel 17 Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan de rechter dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de statutaire vestigingsplaats van verhuurder.